Информация


Участие в комисиите към НС
Отчет за работата на представителите на сдружението в комисиите към НС ...
Участие в работата на МС
Отчет за работата на представителите на сдружението в заседанията на МС ...
Дейност на регионалните структури
Отчет за работата на регионалнисте структури на сдружението ...

Деловодство

Ръководни
органи
на сдружението

Органи на Сдружението са Общото събрание, Управителният съвет и Контролният съвет.
Колективен върховен орган на Сдружението е Общото събрание, което се състои от всички членове на Сдружението.
Общото събрание се провежда, ако на него присъстват делегирани представители на най-малко половината от членовете. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от пет години ...


информация